u ความเร็วต้น

นั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆ ก็เริ่มปล่อยใจ… ใจอยู่นิ่งๆ ปล่อยไปในแนวดิ่ง ความเร็วต้นเท่าไหร่? ใจอยู่ต่างกัน ออกเดินไม่พร้อมกัน กว่าใจจะพบกัน ใช้เวลาเท่าไหร่? ใจหนึ่งอยู่สูง อีกใจอยู่ต่ำ แล้วใจที่อยู่ต่ำ จะพบใจสูงได้ไหม? ลองใช้สูตรคิดดู ๑.   v = u + at ใช้เมื่อไม่สนใจ s ๒.   s = ( v + u ) / 2t ใช้เมื่อไม่สนใจ a ๓.   s =  ut + 1/2 at2 ใช้เมื่อไม่สนใจ v ๔.   v2 = u2 + 2as ใช้เมื่อไม่สนใจ t …… ไม่มีสูตรไหนเลยที่ไม่สนใจ u   แสดงว่า […]