ธาตุไทย

ไปอ่านที่ onopen.com มา เจอบทความอันนี้
แค่ย่อหน้าแรกก็โดนแล้วครับ สะท้อนสภาวะการณ์ปัจจุบันได้ดีนักแล :nerd:

ธาตุกายสิทธิ์กับความเป็นคนไทย

จาก เขียนแผ่นดิน
ของ เปลว สีเงิน