เพียงแค่…คนละดวง

See the difference you can make - Earth Hour 2008

อย่าลืมนะครับ!!
วันเสาร์ที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๑ เวลา ๒ ทุ่ม
ร่วมกันปิดไฟ เพื่อลดการใช้พลังงาน ร่วมกันกับคนทั่วโลก อีกทั้งยังลดปัญหาโลกร้อนด้วย สองต่อเลย ดีจริงๆ :thumbsup:

ถ้าปิดไฟ ๑ ดวง (หลอดยาว ๓๖ วัตต์) ๑ ชม. ประหยัดได้แค่ ๐.๑๐๘ บาทเอง *
ถ้าปิดไฟ ๑ ดวง (หลอดสั้น ๑๘ วัตต์) ๑ ชม. ประหยัดได้แค่ ๐.๐๕๔ บาทเอง *
ถ้าปิดไฟ ๑ ดวง (หลอดตะเกียบ ๑๔ วัตต์) ๑ ชม. ประหยัดได้แค่ ๐.๐๔๒ บาทเอง *

ประเทศไทย ๖๕ ล้านคน ประหยัดได้แค่ ๔ ล้านบาทเอง **
เอเชีย ๓,๗๐๐ ล้านคน ประหยัดได้แค่ ๒๕๑ ล้านบาทเอง **
ทั่วโลก ๖,๖๐๐ ล้านคน ประหยัดได้แค่ ๔๔๘ ล้านบาทเอง ** :omg:

.

แค่คนละดวงเอง

See the difference you can make

* คิดที่หน่วยละ ๓ บาท
** เฉลี่ยที่ ๐.๐๖๘ บาทต่อ ๑ ดวง

.

อ้างอิง :nerd:
http://www.earthhour.org, Earth Hour 2008
http://www.census.gov/ipc/www/idb/index.html, International Data Base (IDB)

 

เพิ่ม ๗ มิ.ย.
ผลจากกิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.  ในเขต กทม.
ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๗๓.๓๕ เมกกะวัตต์ คิดเป็นเงิน ๒๒๐,๐๔๑.๗๒ บาท
จากหนังสือ Reader’s Digest ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑