ซีรี่ส์พลังงาน : พลังงานประเทศต่างๆ

คลิปเก่าไปหน่อย แต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ยังใช้ได้ :wink:

เราคนไทย ร่วมกันสร้างโลกใหม่ไปพร้อมๆกับประเทศอื่นๆได้ ด้วยมือของเราเอง
ช่วยกันลดการใช้พลังงาน คิดก่อนใช้ ลดพฤติกรรมสิ้นเปลืองพลังงาน :angel:

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Imagine – John Lennon
Imagine there’s no heaven. It’s easy if you try.
No hell below us. Above us only sky.
Imagine all the people living for today…

Imagine there’s no countries. It isnt hard to do.
Nothing to kill or die for. No religion too.
Imagine all the people living life in peace…

Imagine no possesions. I wonder if you can.
No need for greed or hunger. A brotherhood of man.
Imagine all the people sharing all the world…You may say I’m a dreamer but I’m not the only one.
I hope some day you’ll join us. And the world will live as one…