Categories
ก็เราคนไทย พลังงาน

ซีรี่ส์พลังงาน : มุมมองของคนขับรถรับจ้าง

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงาน จากมุมมองของคนขับรถรับจ้าง

.

.

ตากแดดตากลม จะได้เหลือค่านมตอนไปอ่าง

ตากแดดตากลม จะได้เหลือค่านมให้ลูก

.

.

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 replies on “ซีรี่ส์พลังงาน : มุมมองของคนขับรถรับจ้าง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.