[swf]https://inhumba.com/swf/NhumBody.swf, 300, 220[/swf]

This is a little story about 4 people named
Everybody, Somebody, Anybody and Nobody.

There was an important job to be done and
Everybody was sure that Somebody would do it.
Anybody could have done it, but Nobody did it.

Somebody got angry about that because it was Everybody‘s job.
Everybody thought that Anybody could do it,
but Nobody realized that Everybody wouldn’t do it.

It ended up that Everybody blamed Somebody
when Nobody did what Anybody could have done.

.

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคน ๔ คน ที่มีชื่อว่า
ทุกคน, บางคน, ใครซักคน และ ไม่มีใครเลยซักคน

มีงานสำคัญงานหนึ่งที่จะต้องทำให้เสร็จ
ทุกคน แน่ใจว่า บางคน จะทำ
ใครซักคน ควรจะทำให้เสร็จ
แต่ ไม่มีใครเลยซักคน ทำ

บางคน โมโหเพราะเป็นงานของ ทุกคน
ทุกคน คิดว่า ใครซักคน ควรจะทำ
แต่ ไม่มีใครเลยซักคน ระลึกได้ว่า ทุกคน ไม่ได้ทำ

เรื่องนี้จบลงด้วยการที่ ทุกคน กล่าวโทษ บางคน
ในขณะที่ ไม่มีใครเลยซักคน ทำในสิ่งที่ ใครซักคน ควรจะทำให้สำเร็จ

.

ที่มา : แผ่นกระดาษในลิ้นชักปีมะโว้